Наказ Державіаслужби України від 12.09.2011 № 241 "Про створення Медичної ради Державіаслужби України з вирішення спірних питань медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації "

 НАКАЗ
від 12.09.2011 № 241


Про створення Медичної ради
Державіаслужби України
з вирішення спірних питань
медичної сертифікації
авіаційного персоналу
цивільної авіації

Відповідно до п. 5.20 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.03.2007 № 243, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.04.2007 за № 393/13660, та п. 3.125 (б) Спільних авіаційних вимог – ліцензування льотного екіпажу (медичне), затверджених наказом Державіаслужби від 27.03.2006 № 223,    зареєстрованим    в         Міністерстві     юстиції      України       12.04.2006     за № 426/12300, з метою вдосконалення системи медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України

НАКАЗУЮ:

1. Створити Медичну раду Державіаслужби України з вирішення спірних питань медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації (далі - Медична рада).

2. Затвердити Положення про Медичну раду, додається.

3. Затвердити персональний склад Медичної ради, додається.

4. Надати право Голові Медичної ради залучати до роботи лікарів-спеціалістів цивільної авіації України та фахівців інших  міністерств та відомств (за згодою).  

5. Начальнику сектору авіаційної медицини (Шевчук Л.М.) - довести цей наказ до членів Медичної ради, керівників авіапідприємств,  головних лікарів медичних закладів цивільної авіації України та авіамедичних екзаменаторів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Гречка О.В.


Голова Державіаслужби України                         А.А. Колісник                                                                                              
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби України
від 12. 09. 2011 року № 241

Положення
про Медичну раду Державної служби України з вирішення спірних питань
медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації

1.    Медична рада Державної служби України з вирішення спірних питань медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації (далі - Медична рада) - це постійно діючий дорадчий орган, що створюється при Державній авіаційній службі України (далі – Державіаслужба України) для розгляду спірних питань та надання пропозицій щодо удосконалення системи проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації.
2. Медична рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами  Мінінфраструктури та Державіаслужби України, документами міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Стандартом ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» цим  Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями Медичної ради є:
Визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу.
Підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності системи проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, організація роботи авіамедичних екзаменаторів та авіамедичних центрів.
4. Медична рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у системі проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу;
2) проводить моніторинг стану виконання авіамедичними екзаменаторами покладених на них завдань;
3) подає Голові Державіаслужби України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5.  Медична рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від керівників авіапідприємств та закладів охорони здоров’я цивільної авіації документи, довідки, розрахунки, інші відомості, необхідні для виконання завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників інших міністерств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) вносити керівництву Державіаслужби України пропозиції щодо покращення якості проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, а також щодо притягнення у встановленому порядку до відповідальності керівників та фахівців закладів охорони здоров'я за порушення професійних і посадових обов'язків.
6.  Медична рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з усіма структурними підрозділами Державіаслужби України, органами виконавчої влади, авіапідприємствами, медичними закладами, установами та організаціями авіаційної галузі.
7. Склад Медичної ради затверджується Головою Державіаслужби України. До складу Медичної ради входять: голова, заступники голови, секретар, авіамедичні екзаменатори, лікарі-спеціалісти цивільної авіації України, представники авіаційного персоналу та інші.
8. Формою роботи Медичної ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.
Засідання Медичної ради веде голова.
У разі відсутності голови, засідання Медичної ради веде заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Медичної ради забезпечує її секретар.
Засідання Медичної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Медичної ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Медичної ради.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Медичної ради, який підписується головою та секретарем і надсилається усім членам  Медичної ради та Голові Державіаслужби України.
Член Медичної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викликати у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
10. Пропозиції та рекомендації Медичної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Головою Державіаслужби України відповідного рішення.Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua