Інструктивні матеріали з сертифікації організацій (служб) ПММ в аеропортах України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаадміністрації
від  20.12.2007 № 751

1.  Загальні положення

1.1. З метою забезпечення реалізації державної політики нагляду за безпекою польотів, ефективної діяльності авіаційного транспорту Державіаадміністрацією проводиться обов’язкова сертифікація авіаційних підприємств, їх підрозділів, у тому числі організацій (служб) ПММ.

1.2. Інструктивні матеріали розроблені для застосування відповідними фахівцями Державіаадміністрації, які здійснюють проведення сертифікації організацій (служб) ПММ.

1.3. В інструктивних матеріалах надається порядок та контрольний перелік питань з посиланням на нормативно-правові документи, що дозволяє конкретизувати вимоги та забезпечити єдиний підхід до необхідної доказової бази документації з метою застосування її при підготовці та при проведенні сертифікації організацій (служб) ПММ. 

1.4. Нормативні посилання

Під час розроблення цих Інструктивних матеріалів використовувались такі нормативно-правові акти:

 • Закон України «Про  метрологію та метрологічну діяльність» від 11 лютого 1998 р. № 113/98-ВР (в редакції від  15 червня 2004 р. за
  № 1765-IV)
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 та зареєстроване в Мін’юсті 07.04.1998 р. № 226/2666.
 • Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджені наказом Держспоживстандарту України № 71 від 29.03.05р.
 • Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 14 липня 1995 р. за № 400 та зареєстровані в Мін’юсті 14.07.1995 р. № 219/755.
 • «Инструкция по эксплуатации складов ГСМ на предприятиях гражданской авиации»  МГА № 20/И от 28.03.84г
 • Инструкция по охране труда и  пожарной безопасности на объектах топливообеспечения  предприятий гражданской авиации, утвержденных приказом МГА №19/И от 28.03.84 г.
 • Наставление по службе горюче-смазочных материалов в  гражданской авиации СССР (НГСМ- ГА-86), утверждено приказом МГА № 46 от 12.03.85
 • Наставление по службе спецтранспорта аэропортов гражданской авиации СССР (НСС ГА-87), утверждено приказом МГА № 165 от 06.07.87 г.
 • Наставление по пожарной охране гражданской авиации (НПО ГА-85)
 • Руководство по организации движения воздушных судов, спецтранспорта и средств механизации  на аэродромах ГА, утверждено приказом МГА СССР от 03.07.86 г. № 150.
 • Інструкція із забезпечення і заправлення повітряних суден паливно-мастильними матеріалами і технічними рідинами в підприємствах цивільного авіаційного транспорту України, затверджена наказом Державіаслужби України від 14.06.06 р. № 416
 • ОНТП 24-86 – Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

1.5. Перелік умовних скорочень

У цих Інструктивних матеріалах скорочення мають такі значення:

 • АБ – авіаційна безпека
 • АПЦ - автопаливоцистерна
 • БП – безпека польотів
 • ВЛП – весняно-літній період
 • ГА – гражданская авиация
 • ГСМ – горюче-смазочные материалы
 • ЗА – заправний агрегат
 • ЗАНГ – застосування авіації в народному господарстві
 • ЕБ – екологічна безпека
 • МГА – министерство гражданской авиации
 • ННЗ – наконечник нижнього заправлення
 • ОЗ – оливозаправник
 • ОЗП – осінньо-зимовий період
 • ОНТП – отраслевые нормы технологического проектирования
 • ОП – охорона праці
 • ПБ – пожежна безпека
 • ПВК присадка – противодокристалізаційна присадка
 • ПС – повітряне судно
 • ПЗ – паливозаправник
 • ПУЕ – правила улаштування електроустановок
 • РП – роздавальний пістолет
 • ТО – технічне обслуговування
 • УССА – управління стандартизації та сертифікації аеропортів

2.  Процедурні питання 

2.1. Організація і проведення сертифікаційної перевірки

2.1.1. Державіаадміністрація здійснює сертифікацію діяльності суб’єктів – організацій (служб) ПММ шляхом проведення  сертифікаційних перевірок.

2.1.2. Метою сертифікаційної перевірки організації (служби) ПММ є одержання підтвердження того, що віна відповідає нормативним вимогам, а експлуатаційна документація відображає фактичний стан і діяльність організації (служби) ПММ за всіма контрольованими параметрами, характеристиками, об’єктами та системами.

2.1.3. Державіаадміністрація видає відповідний розпорядчий документ про проведення сертифікаційної перевірки, склад комісії, термін проведення обстеження і доводить його до відома організації (служби) ПММ.

2.1.4. Керівник організації (служби) ПММ зобов’язаний:

 • створити умови для забезпечення роботи інспектора;
 • надавати потрібну інформацію стосовно виробничої та господарської діяльності.

2.1.5. До завдань інспекторів входить:

 • одержання інформації, яка підтверджує відповідність організації (служби) ПММ нормативним вимогам;
 • виявлення недоліків, які організація (служба) ПММ зобов’язана усунути безпосередньо в період проведення обстеження або в пізніше із підготовкою відповідного плану заходів з усунення недоліків;
 • формування зведених висновків про можливість подальшої діяльності організації (служби) ПММ у випадку виявлення відхилень від нормативних вимог.

2.1.6. Сертифікаційна перевірка здійснюється у наступній послідовності:

 • проведення установчої наради інспекторів з керівним складом організації (служби) ПММ, на якій представляються інспектори, роз’яснюється програма, завдання і порядок проведення обстеження;
 • інспектування організації (служби) ПММ за всіма характеристиками (напрямками діяльності), що оцінюються згідно з Програмою сертифікаційного обстеження;
 • оформлення звіту;
 • проведення підсумкової наради за результатами обстеження.

2.2.  Обробка результатів сертифікаційної перевірки

2.2.1. За результатами сертифікаційної перевірки оформлюються:

 • звіт інспекторів згідно з форматом перевірки;
 • перелік невідповідностей, які заперечують подальшій роботі організації (служби) ПММ і які необхідно усунути негайно;
 • перелік невідповідностей, які не заперечують подальшій роботі організації (служби) ПММ і на які необхідно скласти план-графік заходів щодо усунення невідповідностей.

2.2.2. Організація (служба) ПММ зобов’язана терміново усунути невідповідності, які заперечують подальшій роботі та надати до Державіаадміністрації звіт про їх усунення з підтверджуючими документами.

2.2.3.   У випадку виявлення відхилень від нормативних вимог, які не тягнуть за собою порушень в забезпеченні БП і АБ, організації (служби) ПММ пропонується розробити План заходів з усунення недоліків і надати його до Державіаадміністрації.

2.2.4. Виконання Плану заходів з усунення виявлених невідповідностей контролюється Державіаадміністрацією із залученням фахівців УкравіаПММ.  

2.2.5. Процедура сертифікаційної перевірки повинна відповідати вимогам цих інструктивних матеріалів. Матеріали перевірки зберігаються в УССА на протязі 3 років.

2.2.6. Позапланова сертифікаційна перевірка проводиться за спеціальним наказом Державіаадміністрації у випадку:

 • одержання інформації про невиконання вимог забезпечення БП, АБ, ПБ, ОП;
 • одержання інформації про зниження вимог до професійної підготовки авіаційного персоналу, порушення сертифікаційних вимог;
 • одержання інформації про невиконання вимог спеціальних положень з експлуатації аеропорту;
 • одержання інформації про невиконання договірних зобов’язань.

2.2.7. При сертифікаційнійї перевірці можуть використовуватися результати інших інспекційних перевірок, проведених Державіаадміністрацією.

2.2.8. В процесі сертифікаційної перевірки перевіряється дотримання сертифікаційних вимог до забезпечення БП, АБ, ПБ, ,ОП, ЕБ, системи якості, системи управління якістю.

2.2.9. Копії Акта сертифікаційної перевірки надаються керівництву організації (служби) ПММ.

2.2.10.  Для сертифікації організацій (служб) ПММ залучаються інспекторські органи - відповідні підрозділи за напрямами діяльності Державіаадміністрацііі та УкравіаПММ.

2.2.11. Вимоги до спеціалістів інспекторських органів.

Для ефективного виконання своїх обов'язків інспекторські органи повинні бути укомплектовані підготовленим персоналом.

Персонал інспекторських органів повинен мати вищу освіту за фахом  і відповідну кваліфікацію.

Спеціалісти інспекторських органів повинні одержати кваліфікаційну підготовку на відповідних курсах.

Начальник управління стандартизації
та сертифікації аеропортів
В.А. Момот
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua