"Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу" наказ Міністерства транспорту та зв’язку України 27.03.2007 № 243

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
транспорту та зв’язку
України
27.03.2007№ 243Правила
медичної сертифікації авіаційного  персоналу, крім
членів льотного екіпажу


1. Загальні положення
1.1. Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, (далі - Правила) встановлюють загальні вимоги до авіаційного персоналу та єдиний порядок медичної сертифікації кандидатів на отримання медичного сертифіката третього класу, процедури їх видачі, внесення обмежень.
1.2. Ці Правила  поширюються і є обов’язковими для служб медичного забезпечення підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та відомчої належності, які проводять медичну сертифікацію авіаційного персоналу цивільної авіації України.
1.3. Правила використовуються керівниками та посадовими особами, авіамедичними експертами (екзаменаторами), які здійснюють медичну сертифікацію.

2. Нормативні посилання
При розробленні цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:
Повітряний кодекс України;
Закон України „Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;
Конвенція  про Міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944) та додатки до неї;
Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 № 819;
Правила медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України, затверджені наказом Державіаслужби від 05.12.2005 № 920 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.01.2006 за № 44/11918;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Державний комітет України по нагляду за охороною праці Про затвердження Переліку Робіт, де є потреба у професійному доборі від 23.09.94 №263/121, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за №18/554;
Спільні Авіаційні Вимоги JAR-OPS 1 "Комерційні авіаційні перевезення" (Літаки), введенні до застосування в цивільній авіації України наказом Державіаслужби від 21.02.2006 №137, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.03.2006 за № 245/12119;
Спільні Авіаційні Вимоги  Європи  JAR FCL 1, 2, 3, 4 "Видача свідоцтв льотному екіпажу" введені до застосування в цивільній авіації України наказом Державіаслужби від 27.03.2006 № 223, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 за № 426/12300;
Документ ІКАО (Dос 8984) "Руководство по авиационной медицине", 2-е переиздание, август 2005 года;
Регулятивна  вимога Євроконтролю з безпеки польотів (ESARR 5) 11.04.2002;
Вимоги з медичної сертифікації диспетчерів повітряного руху за європейським класом 3 (ЕАТМП 021119-01) 31.01.2003.

3. Визначення
У цих Правилах наведенні нижче терміни вживаються у такому значенні:
Авіаційний персонал - це особовий склад авіаційного підприємства, організації, підрозділу, навчального закладу, що складається з авіаційних спеціалістів за професійною ознакою.
Медична сертифікація авіаційного персоналу – комплекс медичних обстежень фізіологічного стану органів і систем організму авіаційного персоналу з метою визначення його придатності до здійснення професійної діяльності та забезпечення безпеки польотів.
Авіамедичне обстеження - власник медичного сертифіката повинен бути  психічно і фізично придатним для безпечного користування пільгами свідоцтва на яке він  подає заявку.
Авіамедичний центр ( авіаційний медичний  центр цивільної авіації) – центр укомплектований штатом лікарів, який має ліцензію міністерства охорони здоров’я України на медичну практику та уповноважений відділом авіаційної медицини Державіаадміністрація проводити медичні огляди, обстеження авіаційного персоналу в міжсертифікаційний період відповідно до медичних стандартів і вимог установлених  Державіаадміністрацією.
Медичний експерт (екзаменатор) – лікар, який має кваліфікацію в галузі авіаційної медицини, ліцензію міністерства охорони здоров’я України на медичну практику та уповноважений Державіаадміністрацією проводити огляди для видачі медичних сертифікатів  авіаційному  персоналу і проводить свою діяльність на базі медико-санітарної частини авіапідприємства або учбового закладу, який має ліцензію міністерства охорони здоров’я України на медичну практику.
Медичний стандарт відповідного класу – це сукупність констант фізіологічного стану органів і систем організму, яка приймається за вихідну під час медичної сертифікації авіаційного персоналу.
Загальний медичний огляд – огляд, який проводить АМЕ  з оформленням загального звіту.
Первинний – використовується стосовно (медичного)  сертифіката  чи  (медичного) огляду для позначення найпершого випадку,  коли видається медичний сертифікат для одержання свідоцтва, або першого огляду, що проводиться для видачі такого медичного сертифіката.
Розширений медичний  огляд – огляд, який проводить АМЕ  з оформленням  загального  звіту,  звітів  офтальмолога, ЛОР та оглядами інших спеціалістів.

4. Скорочення
У цих Правилах скорочення мають такі значення:

ВАМ – відділ авіаційної медицини;  
АМЦ – авіамедичний центр;
АМЕ – уповноважений авіамедичний екзаменатор (експерт);
ОПР – обслуговування  повітрянного  руху;
ЕКЦА –Європейська конференція цивільної авіації
ЕКГ – електрокардіограма;
ЕЕГ – електроенцефалограма;
ДАМЦ ЦА – державний  авіаційний медичний  центр цивільної авіації;
ЛОР – лікар, який лікує захворювання вуха, горла, носу;
МРО – магнітно-резонансне обстеження;
МКХ-10 - міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду;
ЕСВ – еквівалентне сферичне відхилення;
ІКАО – міжнародна організація цивільної авіації.

5. Загальні вимоги

5.1. Авіаційний персонал, що здійснює експлуатацію повітряних суден, використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, допускається до професійної діяльності за умови наявності медичного сертифіката відповідного класу.

5.2. Медична сертифікація проводиться  авіамедичними екзаменаторами – АМЕ медико-санітарних частин авіапідприємств та учбових закладів, авіамедичними екзаменаторами (ДАМЦ ЦА)  АМЦ, авіамедичним експертом ВАМ згідно з  своїми повноваженнями ( додаток 1) тільки після передоплати фізичною особою згідно з вимогами Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування  загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 № 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.98 № 889).
5.3. Медичні вимоги, що пред’являються до стану здоров’я авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу викладені у медичному стандарті третього класу (додаток 2).

5.3.1. Авіамедичний екзаменатор проводить поновлення  або перепідтвердження медичного сертифікату 3 класу, він проводить свою діяльність на базі медичного закладу визначеного авіаційною адміністрацією.

5.3.2. Авіаційний персонал подає заяву на проходження медичної сертифікації з метою отримання медичного сертифіката (додаток 3).

5.3.3. Авіа медичний екзаменатор визначає об’єм функціональних досліджень та медичних  оглядів спеціалістів, у відповідності до цих Правил.

5.3.4. Під час проведення  загального медичного огляду медичний екзаменатор заповнює звіт (додаток 4), проводить обстеження, згідно інструкції по заповненню звіту та підтверджує своїм підписом і власною печаткою. Кодування діагнозів проводити згідно МКХ-10. Одна копія звіту зберігається в архіві авіамедичного екзаменатора, друга надається у 5- денний термін до відділу авіаційної медицини  на затвердження, третя заявнику.

5.3.5. При проведенні розширеного медичного огляду медичний екзаменатор залучає до огляду спеціалістів, які заповнюють звіти (додатки 5, 6). АМЕ та спеціалісти, що заповнювали звіти підтверджують їх достовірність своїми підписами та власними печатками.

5.3.6. При оформлені звіту забороняється робити виправлення.

5.3.7. При проведені медичних обстежень авіа медичний екзаменатор має право залучати спеціалістів, що визнані ВАМ Державіаадміністрації.

5.3.8. При проведені оцінки стану здоров’я заявників 3 класу згідно додатків підручника з авіаційної медицини (ІКАО) використовувати вимоги до 1 класу.

5.3.9. За достовірність результатів медичної сертифікації авіаційного персоналу відповідає АМЕ.

5.4. Медичний стандарт третього класу – це вимоги до стану здоров’я кандидатів та власників свідоцтв диспетчера обслуговування повітряного руху, борт операторів та бортпровідників з метою отримання вищенаведених свідоцтв.

5.5. Медична сертифікація за наявності відхилень від показників медичного стандарту третього класу  проводиться згідно з цими Правилами в ДАМЦ і в залежності від нозологічних форм захворювань вимагає індивідуального підходу до стану здоров’я.

5.6. Для отримання медичного сертифіката третього класу необхідно, щоб стан здоров’я кандидатів відповідав вимогам медичного стандарту відповідного класу.

5.7. Для проходження первинної медичної сертифікації подаються такі
документи:
заявка на отримання медичного сертифіката;
довідка із протитуберкульозного диспансеру;
медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та  
періодичного психіатричних оглядів;
сертифікат про проходження профілактичного  наркологічного огляду;
довідка, щодо визначення групи крові та резус–фактора;
копія платіжного доручення про оплату за медичну сертифікацію.

5.8. Під час проходження чергової медичної сертифікації подаються:
заявка на отримання медичного сертифіката;
медичний сертифікат;
звіт попереднього огляду;
копія платіжного доручення про оплату за медичну сертифікацію.
Сертифікати оглядів  згідно вимог МОЗ  України.

5.9. Медична сертифікація авіаційного персоналу проводиться у будь-який час протягом 45 днів, що передують даті закінчення медичного сертифіката, термін дії нового сертифіката встановлюється від дати закінчення дії попереднього.

5.10. Дійсність медичного сертифіката:

5.10.1. Для  віку до 40 років:
За будь-яких інших умов, викладених в Правилах, медичний сертифікат класу 3 повинен залишатися дійсним, якщо:
попередній медичний огляд був проведений потягом 24 місяців;
попередній розширений медичний огляд (або початковий огляд) був проведений протягом останніх 48 місяців;
курсант-диспетчер 60 місяців;

5.10.2. Для віку від 40 до 49 років включно:
попередній медичний огляд був проведений протягом останніх 12 місяців;
попередній розширений медичний огляд був проведений протягом 24місяців;

5.10.3. Для віку більше 50 років:
попередній медичний огляд був проведений протягом останніх 12 місяців;
попередній розширений медичний огляд був проведений протягом останніх 24 місяців.
Якщо власник не поновлював свого медичного сертифіката протягом 5 і більше років після закінчення терміну його дії, то його поновлення повинно вимагати  розширеного медичного  огляду, який повинен проводитися при АМЦ, що отримав медичні записи власника.
Якщо власник не поновлював свого медичного сертифіката протягом 2 років, але не більше 5 років після закінчення терміну його дії, то його поновлення вимагає загального або розширеного огляду, який проводиться при АМЦ, який отримав його медичні  записи, або АМЕ, за рішенням ВАМ, з урахуванням записів, доступних для медичних обстежувачів, про медичні огляди, необхідні для надання свідоцтва.
Якщо власник не поновлював свого медичного сертифіката протягом 90 і більше днів, але не більше 2 років після закінчення терміну його дії, то його поновлення вимагає загального або розширеного огляду, який проводиться при АМЦ, який отримав його медичні  записи, або АМЕ, за рішенням ВАМ.
Якщо власник не поновлював свого медичного сертифіката протягом періоду, меншого за 90 днів після закінчення терміну його дії, то його поновлення вимагає загального медичного  огляду.
5.11. Медичні огляди проводяться авіаційними лікарями, лікарями РСП через 6 місяців після проведення медичної сертифікації із записом в амбулаторній книжці.
5.12. Стаціонарне обстеження авіаційного персоналу 3 класу:
5.12.1. На стаціонарне обстеження і медичну сертифікацію після лікування авіаційний персонал направляється згідно вимог Керівництва JAA з медицини цивільної авіації (видання серпень 2005 року) до ДАМЦ ЦА.
5.12.2. Стаціонарне обстеження бортпровідників проводиться за медичними показниками після авіаційних подій в ДАМЦ ЦА.
5.13. Подовження дії сертифіката 3 класу згідно з вимог JAR FСL 3.
5.14. Громадяни України та іноземні громадяни, які вступають у льотні навчальні заклади проходять медичну сертифікацію в навчальних закладах згідно цих Правил.
5.15. Визнання медичних сертифікатів виданих іноземними державами проводить відділ авіаційної медицини Державіаадміністрації при наявності оригіналу або нотаріально посвідченої копії медичного сертифіката та відповідності правил медичної сертифікації авіаційного персоналу діючим в Україні та вимогам JAR FCL 3.
Якщо іноземна держава має свої національні правила сертифікації авіаційного персоналу, то відділ авіаційної медицини проводить вивчення цих правил і експертизу відповідності авіамедичного центру і приймає рішення про визнання   на основі двосторонньої угоди.
5.16. Медична сертифікація авіаційного персоналу проводиться на базі АМЦ , напередодні та в день сертифікації заявнику надається вихідний день.
5.17. Обсяг функціональних і клінічних обстежень авіаційного персоналу проводиться згідно цих Правил. На плівках ЕКГ, ВЕП, ЕЕГ, МРТ, ультразвукового дослідження обов’язково позначаються:
дата обстеження;
підпис та печатка лікаря;
підпис заявника.
5.18. Після оформлення і підписання звітів (додатки 4 - 6) про огляд АМЕ видається медичний сертифікат (додаток 7), дані про огляд та медичний сертифікат вносяться в електронний реєстр.
5.19. При незгоді представника авіаційного персоналу з висновком АМЕ, він подає заяву на розгляд до ВАМ Державіадміністрації у 5-денний термін.
5.20. Вирішення спірних питань з медичної сертифікації авіаційного персоналу проводить національна авіамедична рада, яка створюється наказом Державіаадміністрації  з залученням представників авіаційного персоналу та головних лікарів спеціалістів цивільної авіації.


Начальник управління стандартів
льотної експлуатації                                                                        І.А.  Коробко